Begroting 2020

Sociaal domein

Inleiding

Dit programma omvat tien taakvelden die we hebben ondergebracht in drie thema’s.

Sociale basis

Werk & Inkomen

WMO & Jeugd

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams                        

6.3 Inkomensregelingen     
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie    

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)       
6.71/6.72 Maatwerk-dienstverlening    
6.81/6.82 Geëscaleerde zorg            

Er zijn diverse trends en ontwikkelingen die Eindhoven beïnvloeden en veranderen. De meeste inwoners redden zich prima zelfstandig en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar er zijn ook inwoners die hier moeite mee hebben. Eindhoven wil een stad zijn waar iedereen mee kan én mag doen, waar je wanneer nodig ondersteuning krijgt om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. We gaan uit van talent van onze inwoners en onderzoeken vooral wat mensen zelf kunnen met eventuele ondersteuning vanuit hun eigen netwerk. Indien nodig is er ondersteuning vanuit de wijkteams van Stichting WIJeindhoven of gespecialiseerde ondersteuning op het gebied van participatie, schulddienstverlening, jeugdhulp of WMO.
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de grote financiële opgave waar de gemeente voor staat, onder andere door beheersingsmaatregelen en het aanpassen van de begroting voor de decentralisaties naar het gemiddelde niveau van de G40. Ook in 2020 blijft het beheersen van de uitgaven een aandachtspunt, maar er komt ook meer aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening in het sociaal domein met het oog op de toekomst.
Een stad die zorg en ondersteuning betaalbaar én beschikbaar wil houden voor inwoners die dit nodig hebben, moet anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst. De strategische verkenningen die in 2019 zijn gemaakt, worden in 2020 vertaald in beleidsvoorstellen en tot uitvoering gebracht. Een belangrijke stap hierin is de inkoop en contractering van specialistische ondersteuning Jeugd en WMO, die in 2021 operationeel wordt. Daarnaast geven we uitvoering aan diverse innovatieve projecten van de Transformatieagenda, met als doel om betere zorg te verlenen tegen lagere kosten.

ga terug