Begroting 2020

6. Risico's

Hieronder staan de specifieke financiële risico’s die in relatie staan met het weerstandsvermogen. Dit zijn gebeurtenissen die kunnen leiden tot een  financiële tegenvaller van materiële betekenis die niet is afgedekt in de begroting. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen voor worden gevormd. Naast specifieke risico's zijn er ook algemene risico's. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de effecten van gewijzigde wet- en regelgeving of een hogere instroom in regelingen. Tenslotte zijn er nog dossiers waar we zelf nog sturing aan kunnen geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de reserves voor onderwijshuisvesting en de Internationale School Eindhoven (ISE), die mogelijk niet toereikend zijn voor de lange termijn (na de planperiode van deze begroting). Deze risico's vallen buiten de scope van deze bijlage. Onderstaand is het beeld opgenomen ten opzichte van de jaarstukken 2018.

ga terug