Begroting 2020

12. Afkortingen

AB

Algemeen Bestuur

ABV

Analyse Begroting en Verantwoording

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AU

Algemene Uitkering

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B5

De vijf Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, en Tilburg

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF

BTW CompensatieFonds

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIC

Brainport Industries Campus

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIZ

BedrijfsInvesteringsZone

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BOA

Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRE

Breedband Regio Eindhoven

BrOS

Brabantse Omgevingsscan

BRP

Basisregistratie Personen

BS

Basisschool

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVL

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

CAO

Collectieve ArbeidsOvereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CNV

Christelijke Nederlandse Vakband

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden

CRSD

CliëntenRaad Sociaal domein

CRK

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

CURE

Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving

CV

Commanditaire Vennootschap

DAE

Design Academy Eindhoven

DB

Dagelijks bestuur

DDF

Dutch Design Foundation

DDW

Dutch Design Week

DeDA

De etische Data Assistent

DPP

Dynamische Personeels Planning

EBA

European Banking Authority

EFX

Eindhoven Fiber Exchange

EJV

Eindhovense Jacht Vereniging

EKV

Eindhovense Kano Vereniging

EMU

Economische en Monetaire Unie

Enoll

European Network of Living Labs

ERRIN

European Regions Research and Innovation Network

EU

Europese Unie

FIDO

(wet) Financiering Decentrale Overheden

FNV

Federatie Nederlandse Vakbeweging

fte

fulltime-equivalent (personeel)

G4

De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht

G40

Netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland

G5

De vijf grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven

GB

Gewijzigde begroting

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke GezondheidsZorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk RioleringsPlan

GRWRE

Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven

GS

Gedeputeerde Staten

HbH

Hulp bij Huishouden

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

HIC

High Impact Crimes

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HR

Human resource

ICLEI

International Council for Local Environmental Initiatives

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IHP

Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)

i.o.

In oprichting

ISE

Internationale School Eindhoven

ISV

Internationale sociale voorwaarden

IT

Informatie Technologie

IWV

Integrale WijkVernieuwing

KCC

Klant Contact Centrum

LEA

Lokale Educatieve Agenda

LVV

Landelijke Vreemdelingen Voorziening

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MIP

Meerjaren InvesteringsProgramma

MJPS

MeerjarenProgramma Stedelijk

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MN

Maatschappelijk Nut

MPG

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

MRE

Metropoolregio Eindhoven

NATLAB

NATuurkundigLABoratorium

NGA

Netwerk gerichte aanpak

Nnb

Nog niet bekend

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Ntb

Nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

ODZOB

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

OK de Hurk

Ondernemerskontact de Hurk

OR

Openbare Ruimte

OVE

Ondernemingsvereniging Eindhoven

OZB

Onroerende Zaak Belasting

P+R

Park and Ride

PAS

Programma aanpas stikstof

PGA

Persoonsgerichte aanpak

RAV

Regionale ambulance voorziening

REP

Regionaal Educatief Plan

RHCe

Regionaal Historisch Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)

RO

Ruimtelijke Ordening

ROK

Regionaal operationeel kader

ROW

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (bedrijven)

RSV.VO

Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs

RvC

Raad van Commissarissen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinrichting

SCE

Stichting Cultuur Eindhoven

SD

Sociaal Domein

SDG

Sustainable Development Goals

SPIL

SPelen, Integreren en Leren

SROI

Social Return On Investment

STS

Stichting Twice Support

SVGG

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

SVV

Slim verduurzamen vastgoed

TDK

Technologie, Design en Kennis

ToC

Theory of Change

TUe

Technische Universiteit Eindhoven

Turap

Tussenrapportage

TV

Taakveld

VDMA

Van der Meulen-Ansems

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VPB

Vennootschapsbelastingplicht

VNO-NCW

Werkgeversorganisatie VNO-NCW

VO

Voortgezet onderwijs

VRBZO

Veiligheidsregio Brabant ZuidOost

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

VSV

Voortijdig SchoolVerlaten

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

WEB

Wet Educatle Beroepsonderwijs

WGT

Werkgelegenheidsteam

WKO

Warmte-Koude Opslaginstallatie

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WW

WerkloosheidsWet

ga terug