Begroting 2020

2. Financieel overzicht

LASTEN

personeels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en diensten

subsidies en overdrachten

overhead en apparaats-kosten

Overig

toevoegingen voorzieningen

Toevoeging reserves

Totaal
lasten

Eindtotaal

189.009

38.486

189.155

433.108

0

37.931

8.892

39.807

936.388

BATEN

uitkering uit gemeente-
fonds

overige rijks-
bijdragen

belastingen en heffingen

goederen en diensten

overige overdrachten

overig

Onttrekking
reserves

Totaal baten

Eindtotaal

-482.193

-117.414

-151.474

-111.681

-7.632

-30.701

-35.293

-936.388

ga terug