Begroting 2020

Sociaal domein

Inleiding

  WMO & Jeugd

Ook in 2020 zijn voor het sociaal domein de beheersing van de financiën een belangrijk thema. De focus ligt daarbij nog steeds op het beheersen van de kosten in de tweedelijns voorzieningen, met name op jeugdzorg en WMO. Het streven is dat zoveel mogelijk inwoners ondersteuning dichtbij in hun buurt of wijk kunnen vinden, in de sociale basis of de eerstelijns wijkteams van Stichting WIJeindhoven. Wanneer dit ontoereikend is, vindt toegang plaats naar geïndiceerde voorzieningen in de tweede lijn zoals specialistische jeugdhulp, GGZ, beschermd wonen of maatschappelijke opvang.  
De indicatiestelling voor tweedelijns voorzieningen is vanaf 1 januari 2019 onder regie van de gemeente gekomen door de oprichting van het servicebureau. We hebben in dat jaar ook budgetplafonds en budgetindicaties ingevoerd om de uitgaven in de tweede lijn jeugd en WMO te beheersen. Onze focus blijft in 2020 liggen op beheersing van de kosten.
In 2021 lopen onze huidige contracten voor de tweedelijns ondersteuning af. In 2020 gaan wij ons voorbereiden op een nieuwe contracteringsronde en stellen wij onszelf de vraag op welke wijze wij onze rol als opdrachtgever willen vervullen. Daarnaast richten wij ons op de doordecentralisatie van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en onderzoeken wij op welke vlakken we regionaal blijven optrekken, richten wij ons op het uitvoeren van de wettelijke taken én een aantal speerpunten uit het coalitieakkoord: laaggeletterdheid, handhaving en experimenten om te transformeren. Tevens nemen wij deel aan de landelijke pilot voor een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV).

ga terug