Begroting 2020

Global Goals

Voor de generaties na ons dragen we bij aan een toekomstbestendige leefomgeving die sociaal en leefbaar is. We sluiten daarbij aan bij de 17 doelen die door de Verenigde Naties op dit gebied zijn geformuleerd.

Eind september 2015 is door alle lidstaten van de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze mondiale agenda bestaat uit 17 doelen, de Global Goals ofwel de Sustainable Developement Goals, om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Alle onderwerpen uit deze 17 doelen hebben een lokale en internationale dimensie. Om de ambities te realiseren is ook echt de inzet van iedereen nodig. Specifieke inzet van gemeenten is daarbij dus onmisbaar. Veel van de doelen hebben namelijk raakvlakken met opgaven van lokale overheden. En alle 17 doelen bevatten subdoelen die direct of indirect raken aan het dagelijks werk van de Nederlandse gemeenten.

Het eerste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

In 2020 maken we een begin met het verbinden van de Global Goals aan de Eindhovense context in de begroting. Vanuit de gedachte ‘Think Global Act Local’ geven deze doelen een handvat om beleid lokaal in te vullen. Uitgangspunt is om hier ieder jaar een vervolgstap in te zetten.

Alle programma’s in deze begroting vertalen en verbinden we met de Global Goals. Deze paragraaf moet dan ook gezien worden als een onderlegger voor aan deze thematiek gerelateerde zaken in deze begroting en de organisatie (duurzaamheid, armoedebestrijding, onderwijs, The Natural Step, MVI, de 3p’s, de klimaatbegroting etc.). Daarbij zijn de ambities uit het coalitieakkoord steeds hetzelfde. Onder andere kiezen voor oplossingen die het probleemoplossend vermogen van de samenleving versterken, ofwel niet zorgen voor een oplossing maar helpen een oplossing te vinden en inzetten op eigen kracht en zelfredzaamheid.

Zelf het goede voorbeeld geven is een cruciale eerste stap. Daarvoor bewandelen we in 2020 twee paden. Enerzijds heeft de gemeente naar buiten toe, voor het behalen van de gestelde doelen, de rol als aanjager, verbinder en facilitator. Anderzijds is dit niet mogelijk als de gemeente in haar eigen hoofdtaken de Global Goals niet herkent. Dus bewustwording bij taken zoals regelgeving, uitvoering, handhaving en in de eigen bedrijfsvoering is een eerste stap richting het verder uitdragen van de doelen.

Overzicht programma’s begroting 2020

De programma’s dragen in meer of mindere mate bij aan het behalen van de Global Goals. Door de doelen te koppelen aan de programma’s laten we daarnaast zien dat er sprake is van onderlinge verbanden tussen de doelen. Het gaat om integrale doelen. Lokale invulling van de doelen vergt aansluiting bij de lokale realiteit en de lokale behoeften. In de praktijk blijkt het denken vanuit 17 opgaven bestaande grenzen te doorbreken. Dat maakt dat bovenstaande overzicht ook geen statisch document is. Door focuswijzigingen of nieuwe verbindingen in de programma’s kunnen ook verbindingen met andere doelen ontstaan.

Doel 17 ‘Partnerschappen om doelstellingen te bereiken’, neemt in onze stad een bijzondere positie in. De Triple- of Multiple-helix manier van (samen)werken maakt onderdeel uit van het DNA van Eindhoven. De bijdrage die we door die verbindingen als stad kunnen leveren is in nagenoeg alle programma’s en doelen terug te vinden.

ga terug