Begroting 2020

Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Dit programma omvat veel uiteenlopende taakvelden. We hebben deze onderverdeeld in drie thema's: (1) bestuur en burgerzaken, (2) organisatie en financiën en (3) lokale lasten en belastingen.
Een groot deel van de taakvelden is puur financieel en/of technisch van aard en hebben om die reden geen doelenboom.

Eindhoven is een ambitieuze stad. We bevinden ons in de top van creatieve steden in de wereld, waar het fijn is om te wonen, te leven en te werken. Deze positie willen we vasthouden en versterken. Bij een aantrekkelijke stad hoort een niveau van dienstverlening met eenzelfde ambitie. Gemeentelijke diensten sluiten hierbij aan op de verwachtingen wensen van onze inwoners en ondernemers. We werken samen aan de versterking van Eindhoven als een inclusieve, aantrekkelijke, innovatieve en ambitieuze stad.
De complexiteit van de samenleving vraagt om samenspel van de partners. Dat vergt sensitiviteit voor vragen vanuit de samenleving, het voorbereiden naar bestuurlijke besluitvorming en sturen op de uitvoering daarvan.  

Bestuur en burgerzaken

Organisatie en
financiën

Lokale lasten en belastingen

0.1 bestuur
0.2 burgerzaken

0.3 beheer overige gebouwen en gronden
0.4 overhead
0.5 treasury
0.7 algemene uitkering      
0.8 overige baten en lasten
0.9 vennootschapsbelasting   
0.10 mutaties reserves      

0.61/0.62 OZB                
0.63 parkeerbelasting        
0.64 overige belastingen

ga terug