Begroting 2020

3g. Grondbeleid

Het programma grond faciliteert in beginsel doelen van andere programma’s. Grond is immers een middel en geen doel op zich. Door grond in te zetten en te ontwikkelen met oog voor inhoudelijke doelstellingen van de gemeente, wordt meervoudig waarde gerealiseerd. In de nota grondbeleid “Koersen op waarden” (vastgesteld door de raad in maart 2017) en de bijbehorende Uitwerkagenda (vastgesteld door het college in maart 2018) staat dan ook het begrip waardecreatie centraal. Hiermee geven we een duidelijk signaal dat gebiedsontwikkeling verder gaat dan de ruimtelijke opgave alleen. Het gaat er juist om verschillende waarden in een gebied te versterken om zo duurzame kwaliteit te maken.
Naast de maatschappelijke kernwaarden blijft uiteraard ook een gezond financieel rendement als kernwaarde voor het programma Grond overeind. Bij besluitvorming over projecten wordt expliciet de afweging tussen financieel rendement enerzijds en kosten en baten van inhoudelijke waardecreatie anderzijds inzichtelijk gemaakt in integrale businesscases. Naast het sturen op meervoudige waardecreatie is in de nota Grondbeleid een afwegingskader tot stand gebracht over de wijze waarop de gemeente tot een besluit komt over haar rol in gebiedsontwikkelingen. We werken met een afweging aan de voorkant van projecten, waarbij ingeschat wordt welke rol van de gemeente aan de orde moet zijn. Hierbij staat centraal welke rol nodig is om tot een gewenst resultaat te komen op het vlak van de productie van bouwrijpe grond enerzijds en de regie op ontwikkelingen anderzijds. In de besluitvorming over het starten van nieuwe gebiedsontwikkelingen en beslissingen over grond aan- of verkoop komt deze afweging expliciet aan de orde. We leveren maatwerk per locatie, in samenwerking met partners.

De uitvoering van de Nota Grondbeleid wordt periodiek gemonitord binnen het programma en indien nodig bijgestuurd. Daarbij wordt aangesloten bij de reguliere Planning en Control cyclus. Onderdeel hiervan is het jaarlijks herijken van de grondexploitaties in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De resultaten van het MPG verwerken we indien nodig in de jaarrekening en in de daarop volgende (meerjaren) begroting.

Relatie met andere taakvelden
In het BBV wordt gewerkt met taakvelden. Voor het programma grond loopt financiële verantwoording als volgt:

  • Grondexploitatie: niet-bedrijventerreinen op taakveld 8.2 en bedrijventerreinen op taakveld 3.2
  • Private ontwikkelingen: op taakveld 8.1
ga terug