Begroting 2020

Aanbieding

Dit is de begroting 2020 van de gemeente Eindhoven. De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. De regelgeving is nader uitgewerkt  in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Algemeen

De begroting begint met een hoofdstuk Algemeen. Hierin wordt de bestuurlijke en financiële hoofdlijn beschreven. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en schetsen op hoofdlijnen hoe we - in meerjarig perspectief - onze financiële huishouding op orde houden.
Een nieuw onderdeel betreft de Global Goals. Eind september 2015 is door alle lidstaten van de Verenigde Naties een mondiale agenda aangenomen die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze mondiale agenda bestaat uit 17 doelen, de Global Goals, om de wereld tot een betere plek te maken in 2030.

Programma's

Het tweede gedeelte van de begroting bestaat uit een nadere toelichting op de programma's en taakvelden die zijn voorgeschreven in het BBV.  In dit onderdeel van de begroting vindt u tevens de eerste vertaling van de vastgestelde spelregels in het meerjarig traject “herijking” naar de doelen, prestaties en indicatoren.
Uitgangspunten van de herijking, die zijn vertaald naar 10 spelregels, zijn:
- het beschrijven van heldere doelstellingen die aansluiten bij vastgesteld beleid;
- het benoemen van prestaties die bijdragen aan de doelstelling;
- doelen en prestaties zijn meetbaar middels indicatoren en zijn tijdig beschikbaar voor verantwoording.
Een toelichting hoe dit er per programma en per taakveld uit ziet en welke verbeteringen er zijn doorgevoerd kunt u lezen in de leeswijzer aan het begin van hoofdstuk 2.

Paragrafen

Het derde gedeelte van deze begroting bevat de paragrafen. Hierin staan de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor: (a) lokale heffingen, (b) weerstandsvermogen en risicobeheersing, (c) onderhoud kapitaalgoederen, (d) financiering, (e) bedrijfsvoering, (f) verbonden partijen en (g) grondbeleid. Aanvullend zijn er paragrafen voor (h) gebiedsgericht werken en (i) duurzaamheid.

Bijlagen

In het laatste deel van de begroting staat informatie over onder andere financiële specificaties, risico’s, reserves en voorzieningen, subsidies en EMU-saldo. We sluiten af met een toelichting op de gebruikte afkortingen.

ga terug