Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Dit programma omvat vijf taakvelden. Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer is een veelomvattend taakveld. Onder dit taakveld vallen niet alleen taken op het gebied van verkeer en vervoer maar ook de bijbehorende infrastructuur en het onderhoud. Denk hierbij aan verkeersmaatregelen, openbare ruimte (met uitzondering van onderhoud voor groen, water en recreatievoorzieningen, deze staan in taakveld 5.7), civieltechnische kunstwerken en verlichting van wegen en onderhoud. Taakveld 2.2 Parkeren draagt met het beleid bij aan de doelstellingen van taakveld 2.1. Taakveld 2.3 en 2.4 kennen, mede gezien de ligging van Eindhoven, een zeer beknopte toelichting omdat hier geen specifiek beleid op is. Voor taakveld 2.5 openbaar vervoer geldt hetzelfde als bij parkeren, deze doelen dragen bij aan de doelstellingen onder verkeer en vervoer en zijn in de doelenboom van taakveld 2.1. opgenomen.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer                   
2.2 Parkeren                                   
2.3 Recreatieve havens                                        
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer

Het programma draagt bij aan het vergroten van de leefbaarheid en het versterken van de economische kracht van de stad.

We richten  ons op de bereikbaarheid van de stad. Dat betreft zowel de autobereikbaarheid, waarbij we streven naar een verplaatsing van doorgaand autoverkeer naar de Ring en de randen van de stad en streven naar een autoluw centrum, als een verschuiving naar meer duurzame vervoerswijzen als lopen, fietsen en openbaar vervoer. Daarnaast streven we naar een verkeersveilige stad.

ga terug