Begroting 2020

Sociaal domein

Inleiding

  Sociale basis

Eindhoven wil een zorgzame stad zijn, wij willen dat niemand door de bodem zakt, of mensen nu aangewezen zijn op jeugdzorg, een uitkering of op maatschappelijke ondersteuning. In de afgelopen jaren hebben we invulling gegeven aan de transformatie-opgave in combinatie met de grote bezuinigingsopgave. Op die manier hebben we er naar gestreefd om beschikbaarheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning overeind te houden. De sociale basis en de wijkteams van Stichting WIJeindhoven in de eerste lijn vervullen een belangrijke rol in de transformatie van de specialistische 2e lijn naar de generalistische 1e lijn naar de 0e lijn (sociale basis) én het beheersen van de uitgaven in het sociaal domein. Hoe meer inwoners passende ondersteuning en antwoorden op hun vragen vinden in de sociale basis én/of de wijkteams, hoe minder gebruik wordt gemaakt van specialistische tweedelijns voorzieningen. Ondersteuning in de sociale basis en eerste lijn is vrij toegankelijk en dichtbij in de wijk of buurt georganiseerd. We gaan uit van talent en eigen kracht van mensen en de samenkracht van de maatschappij. We zetten in op afschalen van zorg daar waar mogelijk en onderzoeken vooral wat mensen zelf kunnen. We stellen niet de afzonderlijke regelingen centraal, maar de inwoner en zijn/haar huishouden.
In 2020 richten we ons expliciet op de doorontwikkeling van de sociale basis, onder andere door de transformatieagenda. Deze agenda concentreert zich op drie speerpunten: vernieuwende samenwerkingen, vernieuwende financieringsconstructies en vernieuwende aanpakken om de beweging van 2e naar 1e naar 0e lijn vorm te geven.

ga terug