Begroting 2020

3i. Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent leven binnen de draagkracht van de aarde. The Natural Step geeft aan wat dat inhoudt en hoe we dat moeten aanpakken als gemeente. Op basis van The Natural Step hebben we onszelf concrete doelen gesteld voor een duurzame stad. In een duurzaam Eindhoven maken we alleen gebruik van groene energie, gebruiken we materialen in gesloten kringlopen, beschermen we de natuur en breiden uit waar mogelijk en helpen we mensen waar het moeilijk mee gaat. Hier werken we aan in onze bedrijfsvoering, bij het inrichten van de stad en het uitvoeren van onze werkzaamheden.
We hebben een aantal concrete doelen gesteld zoals: in 2050 zijn we een circulaire stad en hebben we 95% CO2 gereduceerd t.o.v. 1990. In 2030 gebruiken we 50% minder primaire grondstoffen en hebben we 55% CO2 gereduceerd t.o.v. 1990. Als eigen organisatie geven we het goede voorbeeld en zijn we in 2025 100% uitstootvrij en duurzaam.

Energietransitie

De opgave om 95% CO2 te reduceren is enorm. Voor de gemeente is daar binnen met name de transitie naar aardgasvrij verwarmen van de gebouwde omgeving de grootste klus. Ieder jaar stellen we samen met inwoners en partners voor een aantal buurten een warmteplan op. In 2020 zal daarnaast de nadruk liggen op het kiezen van een governance voor de uitvoering van de warmtestrategie.
In 2020 wordt het Klimaatakkoord040 (2021-2030) opgesteld waarbij met de partijen die grote impact hebben op de CO2 reductie samengewerkt wordt en afspraken gemaakt worden. Daarnaast werken we aan de Transitievisie Warmte die uiterlijk eind 2021 door de raad vastgesteld moet worden. De samenwerking met ENNatuurlijk en de governance van de warmtenetten wordt in 2020 uitgewerkt.
Aan de Regionale Energiestrategie leveren we vanuit Eindhoven een grote bijdrage. Met name vanuit warmte.
Met de woningbouwcorporaties gaan we aan de slag met het project energiebox dat zich richt op energiebesparing bij lage inkomens om op die manier energiearmoede aan te pakken.

Circulaire economie

In 2020 gaan we verder met de pilot circulair vervangen van drie straten. Samen met de provincie werken we aan het opbouwen van cirkelstad Brabant. In de Green Business Club Spoorzone is een werkgroep Circulaire Economie gestart waar we aan deel nemen om een bijdrage te leveren aan kansen die bedrijven in de Spoorzone zien om circulair te gaan werken. Met de woningbouwcorporaties is onder de vlag van het Pact in 2019 gestart met circulaire economie. In 2020 gaan we daar mee verder door onder andere te kijken hoe we gezamenlijk circulair kunnen inkopen en aanbesteden; de markt uit kunnen dagen tot meer circulariteit en gezamenlijk circulair kunnen laten slopen. We werken mee met de Fontys om in deze regio een expertisecentrum circulaire economie op te zetten.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Er gaat de komende jaren in Eindhoven veel gebouwd worden en er komen tienduizenden mensen bij. Het klimaat verandert waardoor bij de bouw rekening gehouden moet worden met extreme neerslag en de overlast die daar bij komt kijken. Ook neemt de temperatuur toe waardoor hittestress een probleem wordt in versteende gebieden. Aansluiten op het aardgasnetwerk kan niet meer waardoor er andere ruimtelijke oplossingen moeten komen. Om de stad leefbaar en gezond te houden is er meer ruimte nodig voor lopen, fietsen en verblijven en blijft er minder ruimte voor de auto over. We zullen alternatieve vormen van vervoer stimuleren. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het moet bij ieder project duidelijk zijn waar knelpunten ontstaan en welke oplossingen voor handen zijn.

Mobiliteit

We gaan schonere vormen van vervoer stimuleren en mogelijk maken. In 2020 gaan we verder met het planmatig realiseren van een laadpaleninfrastructuur voor elektrisch rijden. We voeren de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek uit en gaan onder meer de invoering van een milieuzone voor emissievrije stadslogistiek in 2025 voorbereiden. Onze programma’s voor fiets en smart mobility dragen bij aan minder (auto)verkeer en verschuiving naar duurzamere vormen van verplaatsen.

Woningbouw

In het Pact werken we samen met de woningbouwcorporaties aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Onder andere door gezamenlijk de markt uit te dagen duurzame producten aan te bieden voor ons vastgoed en door samen te bepalen welke buurten als eerste aardgasvrij gemaakt kunnen worden. In 2020 komt de nadruk te liggen op aandacht voor de mens en daarbinnen met name voor energiearmoede.Voor de particulier hebben we het woonabonnement laten ontwikkelen dat we in 2020 in gaan zetten om particulieren te ontzorgen op gebied van verduurzamen van hun woning. Ze krijgen advies over mogelijke maatregelen en financieringsmogelijkheden en de gekozen maatregelen worden uitgevoerd.

Bedrijvigheid

Met VNO-OCW, Stichting OVE en OK de Hurk werken we samen op gebied van duurzaamheid. Met name op de Hurk gaat de komende jaren goed samengewerkt worden om de Hurk te verduurzamen. Zo wordt daar onder andere gekeken naar de kansen voor duurzame opwek van energie, duurzame warmte, ontharden en vergroenen. Op Flight Forum wordt samen met Flight Forum CV gewerkt aan het verduurzamen van de energie door te onderzoeken hoe de bedrijven onderling energie uit kunnen wisselen.
Vanuit toezicht en handhaving wordt bij reguliere milieutoezichtbezoeken, energietoezicht altijd meegenomen. Daarnaast zal n.a.v. de resultaten over de informatieplicht wet milieubeheer die we op 2 juli 2019 van RVO ontvangen, richting de bedrijven actie ondernomen worden om de gewenste informatie over hun energieverbruik en maatregelen die daaromtrent genomen moeten worden, te krijgen.

Bedrijfsvoering

Als gemeentelijke organisatie werken we met de ISO 26.000 als handvat voor een duurzame bedrijfsvoering.
Over de resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd in een duurzaam jaarverslag (als onderdeel van het sociaal jaarverslag). We werken aan het verduurzamen van de zakelijke kilometers in een MAAS (mobility as a service) pilot met het Rijk. Ons eigen vastgoed verduurzamen we door het SVGG (slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen) project en het SVV (slim verduurzamen vastgoed) project. De komende jaren gaan we in dat laatste vooral inzetten op energiebesparing door middel van zonnepanelen, isolatie en energiemonitoring.
Onder de vlag van MVO werken we aan de doorontwikkeling van duurzame talentinzet van medewerkers. Dat houdt in, medewerkers daar inzetten waar hun talenten het beste tot hun recht komen. Dit door middel van Dynamische Personeels Planning (DPP), gesprekscyclus en het leiderschapsprogramma. In de 2e helft van 2020 zullen we de woon-werkregeling actualiseren.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) loopt op koers volgens het Plan van Aanpak MVI 2016-2020.
De 'Lead Buyer Teams' geven invulling aan prioritering en handhaving van MVI.
De nadruk ligt bij veel teams op SROI, milieuvriendelijk inkopen (met name CO2-reducttie), circulair inkopen en ISV (Internationale sociale voorwaarden). Dit sluit aan bij onze MVO-ambities, het klimaatplan en het Programma Duurzaamheid binnen Eindhoven. Verder is de 'benchmarktool' van de Rijksoverheid 'MVI ZET' in gebruik genomen. Dit instrument maakt het mogelijk voor de 7 MVI thema’s (Milieuvriendelijk Inkopen, Circulair Inkopen, Biobased Inkopen, Innovatief Inkopen, ISV, SROI en MKB vriendelijk inkopen) ambitie en uitvraag in de markt tegen elkaar af te zetten. Na de zomer 2019 wordt het instrument uitgebreid met een contractmodule die het ook mogelijk maakt de overeenkomsten en contracten te monitoren op MVI-afspraken. De volgende stap zal zijn de daadwerkelijke effectmeting per aanbesteding op milieu-impact (bijvoorbeeld daadwerkelijk bespaarde CO2-uitstoot).
Voor het verbreden en verdiepen van onze inkoopexpertise lopen er subsidietrajecten om te onderzoeken hoe we het kennisniveau van onze inkopers op peil kunnen brengen volgens de nieuwe eisen en wensen die gesteld worden op het gebied van MVI (in het bijzonder circulair inkopen). Er lopen hier mooie samenwerkingstrajecten met Fontys, De Ondernemende Regio en diverse Regiogemeenten.

Fonds Klimaat & Energie

In 2020 introduceren we een fonds Klimaat & Energie om initiatieven aan te jagen. Het fonds is gericht op de warmtetransitie en het mogelijk maken van innovaties. Met het fonds kunnen initiatieven gestimuleerd worden en onrendabele toppen worden afgedekt. We komen nog terug op de vormgeving en ambities hiervan.

ga terug