Begroting 2020

Onderwijs

Inleiding

Het taakveld 4.1 Openbaar Onderwijs heeft geen specifieke budgetten, de doelen en prestaties behorende bij dit taakveld zijn opgenomen bij de taakvelden 4.2 en 4.3. Taakveld 4.2 betreft de onderwijshuisvesting, dit is een wettelijke plicht voor openbaar en bijzonder onderwijs (o.a. nieuwbouw of aanpassing van bestaande schoolgebouwen). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken betreft het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen. Denk hierbij aan onderwijsondersteuning, passend onderwijs, volwasseneneducatie, peuterspeelzalen, leerlingzorg en het  voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs)
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (incl. 4.1 Openbaar basisonderwijs)

ga terug