Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Dit programma omvat zeven taakvelden die we hebben ondergebracht in drie thema’s: sport, cultuur en groen en recreatie. Onder dit laatste thema vallen ook de taken op het gebied van openbare ruimte voor groen, water, speel- en recreatievoorzieningen (dit is aanvullend op taken in de openbare ruimte voor verkeer en vervoer, deze staan in taakveld 2.1).

Sport

Cultuur

Groen en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie
5.4 Musea                                          
5.5 Cultureel erfgoed                              
5.6 Media                                          

5.7 Openbaar groen en recreatie

Sport, cultuur en recreatie leveren  in samenhang met andere programma’s uit de begroting een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad. Wij werken in dit programma aan een vitale stad en aan het realiseren van doelstellingen op (andere) terreinen van onder andere gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, het imago en het vestigingsklimaat van de stad.
Met de Regio Deal Brainport Eindhoven versterken we in de komende jaren het voorzieningenniveau van onze stad en regio via projecten die bijdragen aan (urban) sport en cultuur.

ga terug