Begroting 2020

Leeswijzer

Dit onderdeel van de begroting bestaat uit de volgende programma's:

1. Veiligheid 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

3. Economie 

4. Onderwijs 

5. Sport, cultuur en recreatie 

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en milieu 

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

0. Bestuur en ondersteuning

We presenteren programma 0 als laatste omdat dit uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat.

Op basis van eerdere ervaringen en de bevindingen van de commissie ABV zijn er ten opzichte van de begroting 2019 een aantal aanpassingen binnen de programma’s doorgevoerd ter verbetering van de leesbaarheid. We maken meer gebruik van pictogrammen en thema's binnen de programma’s waarmee de taakvelden zijn gebundeld. De doelenboom is per thema opgebouwd (was eerder per programma) en waardoor deze duidelijker en leesbaarder wordt. De indeling per programma is als volgt:

Inleiding

Hierin staat per thema een toelichting en een doelenboom. Vervolgens wordt per taakveld ingegaan op de drie sturingsvragen (de drie w’s).

Wat willen we bereiken? (eerste W-vraag)
Hier staan de doelen beschreven.

Wat gaan we hiervoor doen? (tweede W-vraag)
Hier staan de prestaties behorend bij het doel beschreven.

Indicatoren

De doelen en prestaties zijn meetbaar gemaakt met effect- en prestatie-indicatoren. Ook zijn de belangrijkste speerpunten van 2020 opgenomen. Er is separaat een informatieset met achtergrondinformatie beschikbaar. Dit betreft een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron en toelichting op de begrote waarde.

Wat mag het kosten? (derde W-vraag)
Financiën en toelichting: We presenteren de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo (+ = meer lasten dan baten). De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn nader toegelicht, met name de vergelijking tussen 2020 en (primaire) begroting 2019 en de intensiveringen vanuit de kadernota.

BBV-indicatoren: deze zijn wettelijk verplicht en gelden voor alle gemeenten. Voor de BBV-indicatoren maken we de vergelijking met gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners. Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Verbonden partijen: de bijdrage van de verbonden partij aan onze programma’s/taakvelden (extra informatie is terug te vinden in de paragraaf verbonden partijen).

ga terug