Begroting 2020

3h. Gebiedsgericht werken

Voor Eindhoven is het niet nieuw dat een gebiedsgerichte benadering meerwaarde heeft in het benutten van kansen en het omgaan met complexe opgaven in de verschillende buurten en wijken van de stad. We hebben inmiddels jarenlange ervaring in het samen optrekken met inwoners en ondernemers, verenigingen en professionals die in de buurt werken. We willen samen met al die partijen werken aan gebieden, uitgaande van wat er speelt en leeft.

De stad blijft zich ontwikkelen, ze staat nooit stil. In een aantal buurten gaat de ontwikkeling sneller dan in andere, in andere buurten gaat het minder. Zo wordt de vermaatschappelijking van de zorg op sommige plekken zichtbaar: het aantal incidenten, al dan niet veroorzaakt door personen met verward gedrag, neemt toe. Het veiligheidsgevoel van bewoners in sommige wijken daalt, terwijl de oorzaken hiervan niet direct duidelijk zijn. Daarnaast zijn op diverse vlakken de panelen aan het schuiven. In de samenleving is de nadruk meer op eigenkracht en samenkracht komen te liggen. Terwijl dit buiten niet altijd direct zichtbaar hoeft te zijn, kunnen in gebieden spanningen ontstaan die mogelijk leiden tot serieuze problemen op het gebied van tolerantie, inclusieve samenleving of eenzaamheid. Als dergelijke zaken in een gebied spelen, is het juist zaak om in het gebied het (moeilijke) gesprek hierover te voeren.

Inwoners ervaren de stad niet als optelsom van sectorale of thematische onderdelen, maar als één geheel. De effectiviteit van ons handelen (o.a. op basis van beleid) hangt af van in hoeverre wij in staat zijn dit beleid passend te maken op het complexe geheel van de stad en haar uiteenlopende behoeften. In het samenspel van gemeente en samenleving wordt daarnaast meer en meer gevraagd om flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen. Ook de voorbereidingen voor het invoeren van de Omgevingswet – waarbij een aantal thematische wetten worden samengevoegd tot een gebiedsgerichte opgave - verhogen de urgentie om het gebied nog centraler te zetten.

Voor 2020 is het onze ambitie om het gebiedsgericht werken gemeentebreed verder te versterken. Het gebiedsgericht werken is in 2019 in verschillende domeinen steeds meer verankerd door de positionering van de gebiedsprogramma’s in samenhang met de omgevingsvisie. In 2020 experimenteren we in de buurtcontracten met de meer integrale gebiedsgerichte aanpak.  Vanuit het ruimtelijk domein, veiligheid en het sociaal domein willen we in 2020 verder werken aan het aanpakken van de (meervoudig) complexe vraagstukken uit wijken en buurten. Zoals hierboven al gesteld; een gebiedsgerichte benadering is niet nieuw voor de gemeente Eindhoven We willen voortbouwen op de kennis en ervaring die we in eerdere jaren hebben opgedaan, bijvoorbeeld op sectoroverstijgende thema’s, zoals welke impact heeft een ruimtelijke ingreep op veiligheid? Of: wat doet een veiligheidsprobleem met de sociale samenhang in een wijk?

Gekoppeld hier aan is het beter monitoren, delen, duiden en koppelen van informatie (hard en zacht) uit de verschillende sectoren en de wijken. Hiervoor zijn we ook sectoroverstijgend met elkaar in gesprek om de opzet en randvoorwaarden te organiseren, passend binnen de huidige wetgeving.

ga terug