Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Dit programma omvat drie taakvelden. Tot taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening. Taakveld 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) heeft betrekking op bouwgrondexploitaties zoals verwerving, bouw- en woonrijp maken en verkoop van gronden. Grond zetten we als instrument in om doelstellingen van de andere programma’s te bereiken. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen is gericht op gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening.

Dit programma draagt door middel van woningbouw, stedelijke vernieuwing en ruimtelijke ontwikkeling bij aan een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. Dit met behoud van onze identiteit als ambitieuze, solidaire en innovatieve stad. We willen immers dat Eindhovenaren trots op de stad kunnen zijn.

Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen.

ga terug