Begroting 2020

5. Geldleningen

Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Restant per 
01-01-2020

Vermeerdering
in 2020

Aflossing in 2020

Restant per
 31-12-2020

Opgenomen geldleningen

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

 404.232

71.000

           27.957

447.275

Waarborgsommen van derden

620

-  

-

620

Verstrekte geldleningen

Leningen aan woningbouwcorporaties

 7.885

-  

6.322

1.564

Leningen aan deelnemingen

9.933

-

5.861

4.072

Overige verstrekte leningen

10.027

2.000

-

12.027

Ontvangen waarborgsommen van derden

25

        -  

-  

25

Totaal verstrekte leningen

27.870

2.000

12.182

   17.688

Gewaarborgde geldleningen

bedragen x € 1.000

Leningen in het kader van:

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling per
01-01-2020

Aflossing 2020

Borgstelling per
31-12-2020

Gezondheidszorg

8.187

4.403

-366

4.037

Cultuur

5.749

3.648

-188

3.460

Sport

2.959

1.278

-97

1.182

Welzijn

1.000

900

-13

887

Woningbouw

3.452

2.520

-168

2.351

Overig

5.245

2.601

-13

2.588

Totaal

26.593

15.349

-845

14.505

Per 31 december 2018 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,34 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2018 bedroegen deze samen ruim € 3,53 miljard.

ga terug