Begroting 2020

4. Meerjarenraming 2020-2023

Bijlage 4. Meerjarenraming 2020-2023

Bedragen x € 1.000

LASTEN Taakvelden

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

0.1 Bestuur

55.461

16.775

14.161

12.963

12.936

12.919

0.2 Burgerzaken

7.695

7.292

7.800

7.659

7.648

7.501

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.881

1.772

1.334

1.273

1.272

1.283

0.4 Overhead

66.127

76.152

81.706

81.182

78.941

77.170

0.5 Treasury

180

1.394

891

2.834

2.922

2.654

0.61 OZB woningen

822

990

1.137

1.089

1.089

1.089

0.62 OZB niet-woningen

669

699

858

825

825

825

0.63 Parkeerbelasting

378

418

453

433

433

433

0.64 Belastingen overig

1.480

1.298

1.097

1.070

1.070

1.070

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

100

110

113

113

113

113

0.8 Overige baten en lasten

-2.256

-5.392

-4.261

-4.161

-4.161

-4.161

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

71.595

0

0

0

0

0

0 Bestuur en ondersteuning

204.131

101.508

105.289

105.280

103.088

100.896

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

13.970

14.566

15.034

15.039

15.032

15.027

1.2 Openbare orde en veiligheid

13.248

13.825

15.918

15.922

15.837

15.681

1 Veiligheid

27.218

28.391

30.952

30.961

30.869

30.708

2.1 Verkeer en vervoer

27.655

37.086

37.313

37.884

38.914

38.344

2.2 Parkeren

3.931

3.892

4.884

4.728

4.685

4.593

2.4 Economische havens en waterwegen

247

291

287

290

289

288

2.5 Openbaar vervoer

932

2.512

1.852

1.512

1.339

1.033

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

32.766

43.781

44.336

44.414

45.227

44.258

3.1 Economische ontwikkeling

3.182

2.126

2.096

2.864

2.838

2.837

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.866

6.035

7.764

8.048

8.086

8.086

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.932

2.040

2.360

2.315

2.304

1.516

3.4 Economische promotie

4.293

4.734

4.379

4.281

3.936

3.936

3 Economie

11.272

14.935

16.599

17.508

17.164

16.375

4.2 Onderwijshuisvesting

21.943

19.185

18.455

19.632

19.968

21.682

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

19.481

13.681

13.567

12.472

12.472

12.471

4 Onderwijs

41.425

32.866

32.022

32.104

32.440

34.153

5.1 Sportbeleid en activering

2.968

2.443

2.932

2.693

2.710

2.710

5.2 Sportaccommodaties

23.900

22.271

21.764

21.550

22.673

22.701

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

33.954

30.604

32.525

32.551

32.667

32.728

5.4 Musea

6.535

6.206

5.679

5.668

5.665

5.694

5.5 Cultureel erfgoed

1.060

1.383

1.225

1.227

1.200

1.207

5.6 Media

405

409

412

412

412

412

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

14.785

14.000

14.198

14.239

14.399

14.470

5 Sport, cultuur en recreatie

83.606

77.316

78.735

78.340

79.726

79.922

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

32.517

30.460

27.241

27.260

25.395

25.411

6.2 Wijkteams

33.438

34.184

33.090

32.332

32.332

32.332

6.3 Inkomensregelingen

124.446

127.474

130.936

130.575

130.382

130.233

6.4 Begeleide participatie

39.427

36.306

33.569

32.818

32.048

31.941

6.5 Arbeidsparticipatie

13.048

16.739

13.166

13.811

13.751

13.751

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10.199

8.444

6.443

6.363

6.362

6.361

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

45.561

49.219

52.448

54.224

54.205

54.177

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

52.106

45.170

47.725

45.301

44.289

44.313

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

58.689

57.697

58.255

57.159

57.088

57.394

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.778

8.566

9.085

9.076

9.041

9.041

6 Sociaal domein

417.209

414.259

411.958

408.919

404.893

404.954

7.1 Volksgezondheid

7.598

7.906

10.369

9.666

9.666

9.666

7.2 Riolering

17.848

17.834

18.340

20.088

21.473

23.215

7.3 Afval

20.633

20.543

24.141

24.753

25.393

25.906

7.4 Milieubeheer

9.451

10.519

10.956

7.601

7.571

7.570

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

709

750

767

765

764

764

7 Volksgezondheid en milieu

56.238

57.552

64.573

62.873

64.867

67.121

8.1 Ruimtelijke ordening

11.865

14.913

13.258

9.905

7.468

11.750

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

40.221

53.941

65.086

40.180

29.245

29.225

8.3 Wonen en bouwen

30.528

29.535

33.773

30.221

29.896

29.872

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

82.614

98.389

112.117

80.306

66.609

70.847

Mutatie reserves

57.690

17.971

39.807

21.253

15.395

9.623

Bedragen x € 1.000

BATEN Taakvelden

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

0.1 Bestuur

-847

-414

-422

-422

-422

-422

0.2 Burgerzaken

-5.566

-3.573

-3.086

-3.170

-2.989

-2.635

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-556

-398

-65

0

0

0

0.4 Overhead

-7.313

-1.575

-1.979

-1.604

-1.604

-1.604

0.5 Treasury

-5.297

-3.712

-3.770

-3.544

-3.402

-3.513

0.61 OZB woningen

-27.492

-34.046

-35.227

-35.727

-36.227

-36.727

0.62 OZB niet-woningen

-31.474

-37.989

-40.249

-40.249

-40.249

-40.249

0.63 Parkeerbelasting

-15.012

-14.823

-14.468

-14.940

-15.440

-14.940

0.64 Belastingen overig

-2.930

-2.527

-2.567

-2.567

-2.567

-2.567

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

-505.404

-462.799

-482.193

-479.569

-475.214

-472.461

0.8 Overige baten en lasten

-3.334

-151

377

377

377

377

0 Bestuur en ondersteuning

-605.225

-562.007

-583.649

-581.415

-577.737

-574.741

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-718

-534

-549

-549

-549

-549

1.2 Openbare orde en veiligheid

-158

-1.177

-1.222

-1.361

-1.361

-1.361

1 Veiligheid

-876

-1.711

-1.771

-1.910

-1.910

-1.910

2.1 Verkeer en vervoer

-6.953

-4.288

-4.379

-3.986

-3.986

-3.986

2.2 Parkeren

-4.833

-1.646

-2.034

-1.944

-1.947

-1.947

2.4 Economische havens en waterwegen

-301

-138

-135

-147

-147

-147

2.5 Openbaar vervoer

-6.653

-12

-665

-212

-12

-12

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-18.740

-6.084

-7.213

-6.289

-6.092

-6.092

3.1 Economische ontwikkeling

-763

-345

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5.988

-6.681

-7.025

-7.377

-7.417

-7.417

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.854

-2.170

-1.921

-2.045

-2.045

-1.258

3.4 Economische promotie

-4.703

-3.827

-3.611

-3.611

-3.330

-3.330

3 Economie

-13.307

-13.023

-12.557

-13.033

-12.792

-12.005

4.2 Onderwijshuisvesting

-13.146

-3.158

-3.207

-3.207

-2.968

-2.968

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-11.957

-3.863

-4.070

-3.129

-3.129

-3.129

4 Onderwijs

-25.103

-7.021

-7.277

-6.336

-6.097

-6.097

5.1 Sportbeleid en activering

-471

-274

-294

-94

-94

-94

5.2 Sportaccommodaties

-15.313

-9.577

-10.059

-10.029

-10.029

-10.029

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

-8.470

-3.709

-3.619

-3.619

-3.619

-3.619

5.4 Musea

-3.604

-1.202

-1.109

-1.064

-1.064

-1.064

5.5 Cultureel erfgoed

-1.700

-421

-144

-144

-144

-144

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

-2.536

-674

-870

-675

-675

-675

5 Sport, cultuur en recreatie

-32.093

-15.857

-16.095

-15.625

-15.625

-15.625

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-2.577

-1.596

-1.581

-1.581

-1.581

-1.581

6.2 Wijkteams

-200

-35

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

-113.349

-114.647

-110.535

-110.535

-110.535

-110.535

6.5 Arbeidsparticipatie

-2.664

-200

-750

0

0

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-156

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-4.660

-2.081

-2.074

-2.024

-2.024

-2.024

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-617

-474

-474

-474

-474

-474

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-3.119

-2.626

-2.426

-2.426

-2.426

-2.426

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-206

-437

-205

-205

-205

-205

6 Sociaal domein

-127.548

-122.096

-118.045

-117.245

-117.245

-117.245

7.2 Riolering

-18.216

-18.585

-19.134

-20.882

-22.267

-24.009

7.3 Afval

-22.123

-21.990

-25.580

-26.192

-26.831

-27.344

7.4 Milieubeheer

-3.990

-6.040

-5.411

-3.163

-3.163

-3.163

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-626

-635

-648

-648

-648

-648

7 Volksgezondheid en milieu

-44.954

-47.250

-50.773

-50.885

-52.909

-55.164

8.1 Ruimtelijke ordening

-6.273

-4.037

-4.532

-2.086

-1.052

-877

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-48.583

-54.585

-62.741

-37.711

-26.666

-26.666

8.3 Wonen en bouwen

-36.306

-30.059

-36.442

-31.577

-30.672

-30.665

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-91.163

-88.681

-103.715

-71.374

-58.390

-58.208

Mutatie reserves

-55.160

-23.238

-35.293

-17.846

-11.481

-11.770

Saldo

-1.014.169

-886.968

-936.388

-881.958

-860.278

-858.857

ga terug