Begroting 2020

Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Dit programma omvat vijf taakvelden die we hebben ondergebracht in twee thema’s:
Volksgezondheid: dit betreft de maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking. De uitvoering is belegd een gemeenschappelijke regeling te weten de GGD Brabant-Zuidoost. Het sturen op doelen, prestaties en indicatoren vindt dan ook in GGD verband plaats. Er is voor dit taakveld dan ook geen doelenboom opgesteld.
Onder het thema milieu vallen riool, afval, milieubeheer en begraafplaatsen en crematoria. Voor dit laatste taakveld voeren we gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging uit, hierbij hoort logischerwijs geen doelenboom.

Volksgezondheid

Milieu

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riool       
7.3 Afval                               
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria       

De opgave is Eindhoven duurzaam en gezond door te ontwikkelen, als aantrekkelijke en leefbare centrumstad binnen de Brainport/Mainport ambities en -regio. Dit betekent dat we de verdichtingsopgave van de stad uitwerken, zodat de kwaliteit van leven groter wordt. Ook het op peil houden van de volksgezondheid van de stad is hiervoor  essentieel. Dat vraagt van de stad om de gezondheid van de inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen.

ga terug