Begroting 2020

11. EMU saldo

EMU-saldo 2020-2023

Omschrijving

2019

raming 2020

raming 2021

raming 2022

raming 2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-5.267

4.514

3.407

3.914

-2.147

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

27.598

24.516

30.093

30.982

32.192

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

13.358

8.763

10.302

12.026

13.984

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

147.936

136.920

95.812

60.612

41.028

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

21.762

18.059

18.059

16.241

13.984

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op
  de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-134.009

-117.186

-70.069

-29.931

-10.983

ga terug