Begroting 2020

3. Incidentele posten en structurele mutaties reserves

Incidentele posten

Incidentele posten

Omschrijving

baten/ lasten

2020

2021

2022

2023

- groei huisvesting

lasten

250

250

-

-

- incidentele kosten verhuizing

lasten

100

-

-

-

- inrichten CPO office

lasten

100

-

-

-

- op orde brengen formatie financiële administratie

lasten

400

400

400

-

- op orde brengen formatie inkoop

lasten

400

400

400

-

- stadspas

lasten

177

-

-

-

- uitvoering informatiseringsplan

lasten

1.700

1.700

-

-

- budget rentekosten

lasten

-2.400

-

-

-

- SVGG; huur Stadskantoor

lasten

667

-

-

-

- Communicatie; extra inhuur personeel

lasten

350

-

-

-

- DU; schulden en armoede

baten

-358

-

-

-

- DU taalniveau statushouders

baten

-267

-

-

-

- pilot LVV/AU

baten

-1.692

-1.776

-

-

- geweld hoort nergens thuis/AU

baten

-75

-75

-

-

- Communicatie; extra inhuur personeel; bijdragen derden

baten

-350

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- saldireserve specifiek; overheveling vanuit weerstandsvermogen

lasten

11.786

4.852

1.974

-

- saldireserve specifiek; fonds versnelling inkomsten/afbouw structurele uitgaven

lasten

2.500

-

-

-

- saldireserve specifiek; SD risicomarge op maatregelen

lasten

4.142

-

-

-

- saldireserve specifiek; aanvulling

lasten

400

-

-

-

- reserve MIP; meerjarenplan stedelijk

lasten

1.000

-

-

-

- saldireserve specifiek; inzet mutaties kadernota

baten

-11.786

-4.852

-1.974

-

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

lasten

8.462

5.772

3.120

429

- mutatie weerstandsvermogen; overheveling naar saldireserve specifiek

baten

-11.786

-4.852

-1.974

-

- mutatie weerstandsvermogen; studiegids sociaal domein

baten

-1.000

-

-

-

- programma veiligheid

lasten

500

500

500

-

- aanpak WWC Heezerweg

lasten

400

-

-

-

- actiecentrum ondermijning

lasten

106

-

-

-

- actiecentrum ondermijning; middelen van derden

baten

-102

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut

lasten

1.215

299

-

-

- P+R Genneper Parken

lasten

316

-

-

-

- Brainport Smart Mobility

lasten

100

100

-

-

- projecten maatschappelijk nut

baten

-1.046

-200

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve maatschappelijk nut i.o.

lasten

83

-

-

-

- reserve maatschappelijk nut i.o.

baten

-252

-99

-

-

- reserve frictiekosten VRBZO

baten

-316

-

-

-

- acquisitieprogramma

lasten

341

-

-

-

- aansluiting ondewijs/arbeidsmarkt/LEA

lasten

90

-

-

-

- pilot programma 'creatieve industrie'

lasten

200

-

-

-

- BIZ Eindhoven Centrum; subsidie

lasten

787

787

787

-

- markten

baten

124

-

-

-

- BIZ Eindhoven Centrum; bijdragen derden

baten

-787

-787

-787

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve circulaires gemeentefonds; creatieve industie

baten

-100

-

-

-

- saldireserve specifiek; creatieve industrie

baten

-100

-

-

-

- VSV; regionaal programma

lasten

772

-

-

-

- VSV; regio huisbezoek

lasten

102

-

-

-

- modernisering IHP

lasten

-

-

400

700

- businesscase Dommelbeemd

lasten

301

-

-

-

- VSV; regionaal programma; bijdrage Rijk

baten

-757

-

-

-

- VSV; regio huisbezoek; bijdragen derden

baten

-100

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen; aanvulling

lasten

72

-

-

-

- vervanging kunstgrasvelden

lasten

275

-

-

-

- programma sport

lasten

103

-

-

-

- buurtsportcoaches 2017-2020

lasten

252

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut

lasten

197

-

-

-

- Tongelreep

lasten

-

-

250

250

- marketing/management sportaccommodaties

lasten

450

-

-

-

- uitvoeringsprogramma sport

lasten

137

-

-

-

- depot archeologie; huur en energie

lasten

57

57

-

-

- designmuseum

lasten

50

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut

baten

-195

-

-

-

- marketing sportaccomodaties; bijdragen derden

baten

-150

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve buurtsportcoaches

baten

-252

-

-

-

- reserve citymarketing, toerisme, recreatie ed

baten

-50

-

-

-

- reserve maatschappelijk nut i.o.

baten

-2

-

-

-

- studiegids sociaal domein

lasten

1.000

-

-

-

- taakstelling subsidies SD

lasten

-1.525

-

-

-

- mondiale bewustwording

lasten

75

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut

lasten

110

-

-

-

- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven'

lasten

78

-

-

-

- DU; schulden en armoede

lasten

358

-

-

-

- pilot LVV

lasten

1.692

1.776

-

-

- DU taalniveau statushouders

lasten

267

-

-

-

- geweld hoort nergens thuis/AU

lasten

75

75

-

-

- projecten maatschappelijk nut

baten

-750

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve maatschappelijk nut i.o.

lasten

640

-

-

-

- reserve reserveringen

baten

-75

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut

lasten

3.793

479

78

-

- regionaal zonnepanelenproject

lasten

52

-

-

-

- projecten maatschappelijk nut

baten

-2.816

-478

-78

-

- regionaal zonnepanelenproject; bijdragen derden

baten

-52

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves

- reserve stimuleren energietransitie

lasten

667

667

667

-

- reserve maatschappelijk nut i.o.

lasten

2.578

-

-

-

- reserve maatschappelijk nut i.o.

baten

-977

-1

-

-

- reserve bodemsanering

baten

-410

-

-

-

- invoering omgevingswet

lasten

1.383

832

-

-

- archivering sector RE/PG

lasten

60

60

-

-

- onderhoudsinspecties vastgoed

lasten

200

200

-

-

- verduurzamen maatschappelik vastgoed

lasten

402

-

-

-

- boekwinst verkoop panden

baten

-1.700

-750

-

-

- gecalculeerd projectresultaat GB

baten

-315

-

-

-

Totaal incidentele lasten

lasten

16.515

7.915

2.815

950

Totaal incidentele baten

baten

-11.388

-4.066

-865

-

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

lasten

32.330

11.291

5.761

429

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves

baten

-27.106

-9.804

-3.948

-

Totaal incidentele baten en lasten (+ = lasten)

lasten

10.351

5.336

3.763

1.379

ga terug