Begroting 2020

Sociaal domein

Inleiding

  Werk en inkomen

Met ons arbeidsmarktbeleid sluiten wij aan op de behoefte van bedrijven, stimuleren we economische ontwikkeling in onze regio en creëren we duurzame werkgelegenheid voor onze inwoners, zowel voor de top als de onderkant van de arbeidsmarkt. We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en versterken de samenwerking tussen de ketenpartners, zoals Stichting WIJeindhoven, gemeente en Participatiebedrijf, zodat inwoners zonder werk zo snel mogelijk aan de slag kunnen of een traject krijgen om de stappen te zetten die nodig zijn om aan werk te komen. Daarnaast gaan we in 2020 een versnelling maken in het inzichtelijk maken van de competenties van de bijstandsgerechtigden in het huidige bestand om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De bijstand is een vangnet voor iedereen die dit echt nodig heeft. We bieden op die manier bestaanszekerheid. De sociale zekerheid is gebaseerd op wederkerigheid. Dat betekent dat we van mensen die van dit vangnet gebruik maken verwachten dat ze zich inspannen om aan het werk te komen.
Mensen die nog niet aan het werk kunnen, ondersteunen wij met ons armoedebeleid. We onderzoeken of ons armoedebeleid meer kan bijdragen aan het doorbreken van de situatie van mensen. Daarnaast blijven we aandacht houden voor mensen met problematische schulden en onderzoeken we hoe we in de schuldenbegeleiding ook de beweging van 2, 1 naar 0 kunnen gaan maken. Dus naar meer laagdrempelige, vroegtijdige ondersteuning als budgetcoaching en minder bewindvoering. Dit is beter voor de inwoner en bespaart kosten.

ga terug