Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

  Cultuur

Kunst en cultuur, erfgoed, evenementen en design (evenals sport en recreatie) dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Om hier te
wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. Daarnaast leveren ze in samenhang met andere domeinen een
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Ze dragen ook bij aan de eigen kracht van de inwoners,
verbinding en ontmoeting en het imago en vestigingsklimaat van de stad.

We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen culturele activiteiten bezoeken en waarderen. De Stichting Cultuur
Eindhoven is daarbij essentieel. Zij geeft uitvoering aan de Cultuurbrief 2017-2020, het beleidskader voor kunst en cultuur. Eindhoven is een creatieve stad, waar naast culturele professionals inwoners zelf aan kunstbeoefening kunnen doen. We faciliteren het beoefenen van amateurkunst en brengen kinderen en jongeren in contact met kunst en cultuur.

Het Van Abbemuseum biedt bezoekers en gebruikers van het museum - door middel van kunst - diverse en verrassende perspectieven op de stad en de wereld om hen heen. Het Van Abbemuseum intensiveert hiertoe zijn lokale, regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, Brainport en diverse burgerinitiatieven. Dit sluit aan met de doelstelling van het museum om zo inclusief mogelijk te werken met en voor deze partijen.

Cultureel erfgoed willen we behouden en daar waar nodig transformeren voor nieuwe gebruikers. Via het Erfgoedhuis laten we bewoners kennismaken met archeologische vondsten, historische voorwerpen en beelden.

ga terug