Begroting 2020

Sociaal domein

Financiën

x € 1.000

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Lasten

13.048

16.739

13.166

13.811

13.751

13.751

Baten

-2.664

-200

-750

0

0

0

Mutatie reserves

1.941

-166

640

0

0

0

Saldo

12.325

16.373

13.056

13.811

13.751

13.751

De lasten nemen af als gevolg van besparing op Huishoudelijke Hulp Toeslag (- € 1,3 miljoen) en minder  inhuur voor participatie specialisten in verband met overgang naar het Participatiebedrijf (- € 1,2 miljoen). De loonkostensubsidie voor begeleidingskosten nemen toe met € 0,9 miljoen. Daarnaast leidt verduidelijking van de BBV-voorschriften (zie taakveld 0.4) tot minder doorberekening van overhead.

ga terug