Begroting 2020

Sociaal domein

Financiën

x € 1.000

Realisatie
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Lasten

7.778

8.566

9.085

9.076

9.041

9.041

Baten

-206

-437

-205

-205

-205

-205

Saldo

7.573

8.129

8.880

8.871

8.836

8.836

Het budget Jeugdbescherming / jeugdreclassering is verhoogd (€ 1 miljoen). In 2020 is budget overgeheveld naar taakveld 6.81 (- € 1,5 miljoen). Daarnaast leidt verduidelijking van de BBV-voorschriften (zie taakveld 0.4) tot meer doorberekening van overhead.

ga terug