Begroting 2020

7. Reserves en voorzieningen

Voorzieningen

Staat van voorzieningen

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

5115 Voorz. risico's schulddienstverlening

122

0

0

122

5191 Voorziening voormalig personeel

530

0

75

455

5226 Voorziening frictiekosten ombuigingen

652

0

248

404

5263 Verliesgevende failitaire projecten

1.547

0

523

1.024

5270 Voorz. sociaal plan medewerkers ijsbaan

1.051

0

62

989

5272 voorz.overige WW-ers

322

0

100

222

5273 Voorziening wachtgeld bestuurders

273

0

250

23

5274 Voorz. claims en juridische geschillen

2.500

0

2.200

300

6.996

0

3.458

3.538

Voorziening ter egalisering van kosten

5110 OH Buitenkant verordening onderwijs

0

0

0

0

5267 Voorziening tariefsegalisatie riolering

160

0

0

160

160

0

0

160

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

5135 Voorziening Riolen

11.326

8.263

14.601

4.988

11.326

8.263

14.601

4.988

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

5132 Voorziening afvalstoffen

2.885

500

0

3.385

2.885

500

0

3.385

Totaal

21.368

8.763

18.059

12.072

Bovengenoemde vermeerderingen zijn exclusief de voorziening oninbaarverklaring gemeentelijke belastingen.

ga terug